17 มกราคม 2556

การจำลอง DNA

การศึกษา


การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 


8 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาวเจนจิรา  ศรีบุระ
คบ.1 ชีววิทยา หมู่ 1
รหัส 554152037
คติประจำใจ ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคิดจะเริ่มต้น
เกิด 03/01/37
สีที่ชอบ สีเขียว,สีฟ้า
กรุ๊ปเลือด B